De algemene voorwaarden van eConnection zijn van toepassing op het gebruik van het platform door prosumenten en consumenten.

Artikel 1: Definities

Prosument: Dit zijn mensen die in het bezit zijn van een installatie die groene stroom opwekt. Deze mensen verkopen hun energie rechtstreeks aan de consument waarmee hij in contact is gekomen via eConnection Belgium.

 

Consument: Dit zijn de mensen die rechtstreeks het surplus van hun prosument aankopen via eConnection Belgium. 

 

Proces: De benaming voor een situatie waarbij er zelfopgewekte stroom van de prosument wordt verkocht aan de consument.

Procesduur: Dit is gelijk aan de duur van een eConnection Belgium contract, namelijk één maand. Hierna gaat eConnection uw proces evalueren met de mogelijkheid tot bijsturen met de intentie van een consument of prosument te vinden die het nauwste aansluit bij uw noden.

Gegevens

 • EAN-code elektriciteit
 • Bij welke leverancier ze zitten
 • Hun klantennummer bij die leverancier
 • Toestemming voor volmacht 
 • Prijs/contract energieleverancier
 • Hun e-mail adres

Artikel 2: Tarieven en Betaling

Tarieven

Voor de consumenten zijn er bij het gebruik van ons platform twee kosten van toepassing. Enerzijds is deze ertoe verplicht de door de particuliere prosument geleverde energie te vergoeden. Het tarief per geleverde kWh komt tot stand door de onderlinge afspraak waarbij eConnection gaat zoeken naar de beste overeenkomst.

Anderzijds eist eConnection een monetaire vergoeding voor de geleverde diensten. De consument staat in voor de helft van deze vergoeding te dragen. De andere helft wordt gedragen door de prosument van het betreffende proces.

 

Voor de prosument is er bij het gebruik het platform één kost van toepassing. Hij staat in voor de helft van de vergoeding voor geleverde diensten die aan eConnection betaald dient te worden. Deze vergoeding zal niet rechtstreeks betaald worden door de prosument maar zal eConnection afhouden van de betaling door de consument.

 

Betaling

Op het einde van ieder proces krijgt iedere consument een rekening doorgestuurd. Hij die dat doorheen het proces stroom ontvangen heeft is verplicht deze te betalen aan de onderneming eConnection. Deze is verantwoordelijk voor de correcte uitbetaling aan de prosument.

 

De betaling van de consument aan eConnection dient uiterlijk op 10 dagen na het afsluiten van het proces op de rekening van eConnection te staan. Ook indien eConnection geen wijzigingen binnen het contract doorvoert, dient de betalingstermijn van 10 dagen na de afloop van procesduur gerespecteerd te worden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, zullen er administratieve kosten in meerdering worden gebracht met het contract.

Artikel 3: Hoeveelheid energie

eConnection Belgium garandeert geen vooraf bepaalde hoeveelheden stroom (in kWh) die kunnen worden aan- of verkocht. Voor de prosumenten is de hoeveelheid stroom die hij rechtstreeks kan verkopen afhankelijk van een combinatie van de volgende factoren:

 • De hoeveelheid (in kWh) stroom die zijn installatie genereert.
 • De hoeveelheid (in kWh) zelfopgewekte stroom die de prosument zelf verbruikt. 
 • De hoeveelheid (in kWh) van het surplus dat door de consument binnen dat kwartier wordt verbruikt.

Voor de consument is de hoeveelheid stroom die hij rechtstreeks kan afnemen van de prosument afhankelijk van een combinatie van de volgende factoren:

 • De hoeveelheid (in kWh) stroom de installatie van de prosument genereert.
 • De hoeveelheid (in kWh) zelfopgewekte stroom die de prosument zelf verbruikt.

eConnection gaat op basis van de gegevens uit het proces de partijen evalueren. Vervolgens zijn ze bevoegd om uw bestaande proces bij te sturen met de intentie een meer geschikte prosument of consument voor u te vinden. Voor de gevolgen van een mogelijke aanpassing is eConnection niet aansprakelijk.

Indien eConnection geen aanpassingen doorvoert op het einde van het proces, wordt uw contract automatisch verlengd voor de duur van een nieuw proces waardoor u niet opnieuw een bevestiging zal moeten geven.

Artikel 4: Procesduur

De duur van een proces is steeds gelijk voor ieder contract afgesloten tussen de consument en prosument. Deze lopen steeds voor de procesduur die op dit moment van toepassing is. Deze procesduur is te vinden op onze website: https://econnectionbelgium.be

Bij de afloop van ieder contract dient er voldaan te worden aan alle afloopvoorwaarden.

Indien eConnection echter beslist geen aanpassingen aan te brengen aan uw huidige contract, zal dit automatisch in stand blijven en hoeft u niet opnieuw bevestiging te geven. 

Artikel 5: Klachten

Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met eConnection zoveel mogelijk mensen toegang geven tot duurzaam opgewekte stroom. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je richten tot onze klantenservice. Deze kan u contacteren via email, info@econnectionbelgium.com , of telefonisch via het nummer +32473356426 . Indien uw klacht volgens u niet is opgelost, verwijzen wij je naar het artikel “Toepasselijk recht en geschillen” van deze voorwaarden.

Artikel 6: Contactgegevens eConnection klantenservice

 1. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: https://econnectionbelgium.be
 2. Voor veel informatie kun je terecht op de website van eConnection: https://econnectionbelgium.be

Artikel 7: bescherming van Persoonsgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacybeleid zoals vermeld op onze website www.econnectionbelgium.be onder de rubriek “Disclaimer en Privacy Policy” (hierna ‘het Privacybeleid’). Door uitdrukkelijk in te stemmen en akkoord te gaan met de Leveringsovereenkomst en/of Terugleveringsovereenkomst, bevestigt u kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacybeleid zoals vermeld op onze website https://econnectionbelgium.be binnen de pagina “Privacy Policy”. Door uitdrukkelijk in te stemmen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden bevestigt u kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid.

Artikel 8: Volmachten die verleent aan eConnection

 1. Volmacht in verband tot het wijzigen van uw contract

eConnection heeft als tussenpersoon ten allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot uw contract. Deze kunnen bestaan uit wijzigingen van: de tegenpartij (veranderen van prosument of consument), de prijs voor de energiecomponent, de prijs voor tussenkomst van eConnection.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd doomiddel van een evaluatie en met de intentie voor een optimale werking van het platform. 

 

2. Volmacht in verband met aanvraag meetregime 3

Door uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden kan eConnection meetregime 3 aanvragen bij uw energieleverancier. De reden hiervan is om het proces van energiedelen voor u als klant zo eenvoudig mogelijk te maken.

Artikel 9: Bijkomende kosten

 

eConnection is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten in verband met het proces van energiedelen.

Echter nemen we de verantwoordelijkheid om (potentiële) gebruikers zo goed als mogelijk in te lichten in verband met mogelijke kosten.